Bruk av standardfelter og tilpassede felt i segmentering og fletting av data

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du kan bruke tilpassede felt i segmentering og fletting av data. På et senere tidspunkt vil vi også komme inn på hvordan tilpassede felt brukes i betinget innhold. Vi skal gjennom et praktisk eksempel vise hvordan vi kan utøve den dataen vi har, i segmentering og fletting. Eksempelet er litt kunstig laget for å bedre belyse ulike problemstillinger og understreke viktige poenger.

Hvis du ikke er helt kjent med tilpassede felt, anbefaler jeg heller at du starter med å lese «Slik administrerer du tilpassede felt i Make».

Problemstilling

Vi sender ut faktura per post, men ønsker en mer miljøvennlig og billigere løsning. Det innebærer at vi ønsker i størst mulig grad å flytte dette over på e-post. Vi har allerede noen brukere som ønsker dette.

Vi ønsker å importere feltene leveringsmetode, fakturanummer, fakturadato, KID-nummer, i tillegg til litt personlig informasjon. Denne dataen skal i stor grad flettes inn i e-postene vi sender ut. Ingen av disse feltene er informasjon som skal samles inn, og skal dermed ikke være del av noen påmeldingsskjemaer. På sikt ønsker vi å innhente brukerens foretrukne leveringsmetode, der brukeren selv kan velge om han eller hun vil motta informasjonen per post eller e-post. Vi må også bygge et segment basert på disse dataene, slik at vi ikke sender e-post til de som vil ha fakturaen per post.

Opprettelsen av felter

La oss først opprette de feltene vi trenger, da verken leveringsmetode, fakturanummer, fakturadato eller KID-nummer er en del av standardfeltene. Vi definerer feltenes felttyper: Leveringsmetode som nedtrekksmeny, fakturanummer og KID-nummer som nummer og fakturadato som dato. Grunnen til at leveringsmetode defineres som nedtrekksmeny, er rett og slett at vi ønsker å gi brukeren alternativer som er gjensidig ekskluderende. Når det gjelder datatype vil nedtrekksmeny, bak kulissene, bli definert som ren tekst.

Vi oppretter tilpassede felt for å holde de dataene vi ikke finner standardfelter for.

felttyper

Import av kontakter

Vi importerer kontaktene. I Excel-arket har vi e-postadresse, fornavn, etternavn, leveringsmetode, fakturanummer, fakturadato og KID-nummer for nesten alle kontaktene. Noen mangler dog fakturanummer. Vi har også brukt første rad i dokumentet til å beskrive hva slags informasjon som finnes i hver kolonne. Vi forteller Make at e-postadresse er e-postadresse, fornavn er fornavn, etternavn er etternavn…og til slutt KID-nummer er KID-nummer. Hvis vi ikke hadde opprettet de tilpassede feltene vil de ikke vært tilgjengelig i importen.

Representasjon av dataene i Excel
Excel import

Vi knytter opp dataene i Excel-arket til feltene vi har tilgjengelig i Make, og importerer.

Import av kontakter

Bygging av segmentet

Å sette opp segmentet er ganske rett frem. Vi definerer barrierene for gruppen til å inkludere kun de som har valgt E-post som leveringsmetode. I tillegg sjekker vi at vi har den dataen vi trenger for å sende e-posten til hver av kontaktene, slik at vi unngår å sende e-poster uten fakturadato, fakturanummer og KID-nummer.

bygging av segment

Sette opp påmeldingsskjemaet

Da er det på tide å sette opp påmeldingsskjemaet som skal samle tilbakemeldinger fra brukerne våre. Litt mer presist så lager vi en påmeldingsside som inneholder et påmeldingsskjema. På denne måten kan nettsiden ligge hos Make, og kan enkelt lenkes til fra alle mulige andre steder. Her innhenter vi tilbakemelding for leveringsmetoden hver enkelt bruker ønsker. Segmentet som holder kontaktene som skal motta fakturaen per e-post, vil alltid oppdateres når brukernes egenskaper endrer seg. På den måten kan man gli sømløst inn og ut av segmentet basert på verdien man til enhver tid har valgt i leveringsmetode.

Påmeldingsside segmentering

Hva med de fakturanummerne som manglet?

Vi har endelig fått ettersendt de fakturanummerene som manglet. Problemet er selvfølgelig at vi ikke husker hvilke brukere som mangler fakturanummer. Vi ønsker heller ikke å eksportere- og importere all dataen på nytt. Hvordan kan vi løse dette på en annen måte?

Vi løser dette ved å lage et midlertidig segment der vi avgrenser de brukerne som ikke har et gyldig fakturanummer. Deretter kan vi søke opp og legge det inn for de få brukerene det gjelder. Vi oppdaterer fakturanummer for Ola og Turid og sletter dette midlertidige segmentet.

Mangler fakturanummer

Fletting av data

Siste steg i prosessen er å flette inn dataene i e-postene vi skal sende ut. Det skal sies at vi kan gjøre akkurat det samme i SMS, men siden fremgangsmåten er lik, så holder vi oss til e-post for enkelhetens skyld.

Måten data flettes på er via representasjon. Flettefelter er små bruddstykker av tekst som benyttes til å representere en eller annen form for data. Det er viktig at disse bruddstykkene er formatert på en bestemt måte, slik at parseren kan gjenkjenne de når den reelle dataen skal flettes inn. Dvs at {navn}, {NAVN}, {{navn}} og {{NAVN}} ikke er det samme.

🔍 Hva er en parser?

Innenfor informatikken brukes begrepet til å referere til den formelle analysen som en datamaskin foretar av en setning eller en streng av ord. I Make er en av parserens oppgaver å traversere nyhetsbrevet, finne flettekoder og erstatte de med reelt innhold fra hver enkelt kontakt.

Alle flettefelter er tilgjengelig fra menyen «Flettekoder» i editoren, og kan enkelt plasseres der du ønsker det i nyhetsbrevet. I de tilfellene det ikke er noe data å flette inn og erstatte flettefeltene med, vil de bare fjernes fra nyhetsbrevet. «Hei {{FIRSTNAME}} {{LASTNAME}}» vil i dette tilfellet vises som kun «Hei».

Meny flettefelter

Da har vi vært igjennom hvordan du bruker standardfelter og tilpassede felt i segmentering og fletting av data.

About the author

Digital markedsfører & partner
Snakk med meg om denne artikkelen →

Related Posts