Personvernerklæring

Våre nettsider skal gi deg best mulig informasjon om vårt selskap, våre produkter og våre tjenester. For å kunne følge opp dine forespørsler og gi deg en god opplevelse når du besøker oss, samler vi inn og behandler personopplysninger. Ved siden av de opplysningene du selv velger å oppgi, samles det inn en begrenset mengde opplysninger ved bruk av nettsidene.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Make AS samler inn og bruker personopplysninger på vår nettside www.make.as.

Opplysninger som behandles

Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i. Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Behandlingsgrunnlag

  • Vi behandler de opplysninger du deler med oss basert på ditt samtykke der dette er påkrevd.
  • Vi behandler opplysninger når de inngår som en del av en avtale eller som del av dialog forut for en eventuell avtale.
  • Videre ønsker vi å følge deg opp på best mulig vis og behandler således opplysninger basert på en interesseavveining i forhold hva som vil være naturlig å forvente basert på din henvendelse.
  • Enkelte opplysninger er vi også pålagt å behandle ved lov. Dette kan være opplysninger i forbindelse ved kjøp av produkter og tjenester.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Make AS skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utveksling, lagring og sletting

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell hos Make AS som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger.

Samarbeidspartnere vi bruker, og utveksler data med:

– Intercom – support og chat
– Pipedrive – CRM
– 24Seven Office – Regnskap
– Google workspace – Dokumenthåndtering og kommunikasjon
– Jottacloud – Sikkerhetskopiering

Opplysningene som samles inn lagres ikke lenger enn det er enten påkrevd ved lov eller er tjenlig for det formålet det ble samlet inn for.

Dine rettigheter

Rett til å kreve innsyn
Du har krav på innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at Make AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller avtale.

Rett til å klage
Dersom du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke er riktig i forhold til det som er beskrevet her eller strider mot lov, setter vi pris på din tilbakemelding. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets nettsider eller henvende deg skriftlig til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Nyhetsbrev på e-post og SMS

Make AS sender ut nyheter og annen informasjon via e-post og sms. For at vi skal kunne sende e-post eller sms må du ha opprettet en konto eller meldt deg på et av våre påmeldingsskjemaer. E-postadressen, mobilnummer etc. lagres i en egen database og deles ikke med andre. Om du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev så vil vi beholde adressen slik at du ikke vil komme inn i listen igjen på et senere tidspunkt. Ønsker du å bli slettet så vil all data vi har om deg bli slettet. Vi beholder mobilnummeret og e-posten din med en status som sier at du er slettet. På den måten sørger vi for at du aldri får noe mer kommunikasjon fra oss.

Deling av innlegg fra en av våre nettsider

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Bestilling av guider, online bøker og maler

På nettsiden kan du bestille veiledningsmateriell ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post, mobil og postadresse. Vi vil i etterkant av din registrering sende deg kommunikasjon på e-post og sms som er relevant til det du registrerte deg for å motta. Du kan når som helst be om å bli slettet fra slik kommunikasjon.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Ansvar

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Make AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi samler inn på våre nettsider.

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger vennligst kontakt oss på support@make.as så hjelper vi deg.