Tjenestevilkår

Denne avtalen inngås mellom Kunden og Make AS, org.nr. 993 555 002 (Make).

Kunden aksepterer denne avtalen fra det tidspunktet Kunden registrerer en konto i Tjenesten. Spørsmål knyttet til avtalen rettes til support@make.as.

1. Tjenesten

Avtalen gjelder Kundens abonnement på Makes Tjeneste, som gir Kunden mulighet til å kommunisere med Kundens kontakter (Mottaker) pr. e-post og SMS. Tjenesten kan også gi mulighet for publisering mot ulike kanaler på internett.

Kundens abonnement er begrenset til en rett til å bruke Tjenesten slik den er beskrevet av Make.

For kritiske feil vil Make utføre feilretting uten ugrunnet opphold. Med kritiske feil menes feil som Kunden ikke lett kan omgå og som medfører at systemet stopper, at data går tapt eller at andre funksjoner som er kritiske for Kunden ikke virker.

For nødvendig vedlikehold fastsettes et tidsvindu mellom 01:00 og 05:00 natt til lørdag hver første og tredje lørdag i måneden. Planlagt arbeid på tjenesten der det er sannsynlig at tjenesten vil kunne bli utilgjengelig vil utføres i dette tidsrommet uten videre varsling.

Feilmelding skal meldes skriftlig på e-post til ​support@make.as​. Dersom Kunden melder feil som viser seg å ligge i Kunden sine egne systemer eller i Kundens bruk av Tjenesten, har Make rett til å fakturere for arbeid forbundet med henvendelsen i henhold til den gjeldende timesatsen for supporttjenester.

For øvrig leveres Tjenesten ”som den er”, og Kundens bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.

2. Forholdet til personvern

Det er Kunden som selv bestemmer hvilke personopplysninger om Mottaker som registreres på Kundens konto i Tjenesten, og det er Kunden som beslutter om og i tilfelle hvilke personopplysninger som skal benyttes ved en utsendelse fra Tjenesten. Det er derfor Kunden som er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som Kunden laster opp i Tjenesten.

Makes behandling av de personopplysningene som Kunden laster opp i Tjenesten er svært begrenset. For den behandlingen som forekommer er Make databehandler, og databehandleravtalen følger som vedlegg til denne avtalen.

3. Kundens plikter

Tjenesten kan kun benyttes av det foretaket (org.nr.) som er registrert som Kunde, og Kunden kan ikke benytte Tjenesten som en del av en leveranse til andre foretak eller personer.

Kunden er ansvarlig for at det er god sikkerhet knyttet til Kundens brukernavn og passord for pålogging til Kundens konto i Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som lastes opp til Kundens konto i Tjenesten, jf. personopplysningsloven (GDPR). På Kundens konto i Tjenesten skal det ikke forekomme sensitive personopplysninger (GDPR Art. 9).

Kunden er ansvarlig for å følge markedsføringslovens bestemmelser om utsendelse pr. e-post og SMS.

Kunden skal følge Makes retningslinjer for antispam: ​www.make.as/antispam

4. Betaling

Prisen for Kundens bruk av Tjenesten følger av Makes prisliste eks. mva.: www.make.as/priser
Lisens faktureres forskuddsvis for perioden om ikke annet er avtalt.

Make har rett til å endre prisene med 30 dagers varsel. Kunden har rett til å si opp avtalen før de nye prisene trer i kraft, og eventuelle forskuddsbetalinger blir i tilfelle tilbakebetalt.

Faktura sendes ut elektronisk til den e-postadressen som Kunden har registrert på sin konto. Kunden må registrere alle opplysninger som er nødvendig for at Kundens regnskapssystemer skal akseptere fakturaen.

5. Endringer

Kunden kan når som helst oppgradere abonnementet. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og med samme periodelengde som den tidligere perioden. Kunden godskrives eventuell forskuddsbetaling for den gjenværende tiden av tidligere perioden.

Kunden kan når som helst nedgradere abonnementet. Endringen vil tre i kraft fra utløpet av eksisterende periode. Nedgradering av abonnementet kan føre til tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenesten. Nedgradering vil heller ikke gi rett til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for perioden.

Dersom Make unnlater å gjøre gjeldende en rett etter denne avtalen, skal dette ikke forstås som at Make har gitt avkall på retten.

6. Avtalens varighet

Avtalen trer i kraft fra det tidspunktet Kunden registrerer en konto i Tjenesten, og abonnementet fornyes automatisk med avtalt periodelengde.

For å unngå automatisk fornyelse må Kunden si opp abonnementet tidligere enn 30 dager før utløpet av den aktive perioden. Oppsigelse gir ikke rett til prisavslag eller tilbakebetaling for aktiverte perioder.

Make kan si opp abonnementet med virkning fra 3 måneder etter at varsel er gitt. Eventuell forskuddsbetaling for periode etter utløpet av fristen på 3 måneder vil bli tilbakebetalt.

Oppsigelse av abonnementet vil medføre sletting av Kundens konto. All informasjon som f.eks. nyhetsbrev, statistikk, opplysninger om Mottaker osv. vil bli slettet når Kundens konto slettes. En slettet konto kan ikke gjenopprettes. Før sletting vil Kunden bli gitt en frist på 30 dager for å eksportere opplysninger fra kundens konto i Tjenesten.

7. Mislighold

Make kan heve avtalen med umiddelbar virkning ved å stenge Kundens tilgang til Kundens konto i Tjenesten dersom Kunden:

  • Bryter Makes retningslinjer om antispam.
  • Laster opp sensitive opplysninger til Kundens konto i Tjenesten.

Dersom avtalen heves av Make har Kunden ikke krav på tilbakebetaling av forskuddsbetalte perioder.

Kunden skal holde Make skadesløs for krav fra Mottaker eller andre tredjemenn der kravet skriver seg fra Kundens bruk av Tjenesten.

Make kan ikke holdes ansvarlig for tap hos Kunden som skyldes nedetid i Tjenesten.

For andre feil ved Tjenesten er Make kun ansvarlig for Kundens direkte tap. Ansvaret er begrenset til det beløpet Kunden har betalt siste 12 måneder.

Ansvarsbegrensningene som beskrevet ovenfor gjelder ikke Makes ansvar for brudd på personvernregelverket. Makes ansvar for slike feil er inntatt i databehandleravtalen.

8. Lovvalg og verneting

Denne avtalen reguleres av norsk rett og for eventuelle tvister er Oslo rett verneting.

 

Databehandleravtale

Vedlegg er tilgjengelig for nedlasting på kundens konto her: ​Min Bedrift​ > ​DBA

  • Vedlegg 1, Liste over underleverandører
  • Vedlegg 2, Tekniske og organisatoriske tiltak

1. Behandling av personopplysninger

Make er databehandler og skal behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk, behandlingsansvarliges instruksjoner og denne avtalen.

Makes behandling av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig er svært begrenset, og har årsak i at behandlingsansvarlig benytter Makes tekniske løsning for kommunikasjon med egne kontakter.

Det er behandlingsansvarlig som selv bestemmer hvilke personopplysninger om egne kontakter som registreres på behandlingsansvarliges konto i Makes tekniske løsning. Det er også behandlingsansvarlig som, via Makes tekniske løsning, beslutter om og i tilfelle hvilke personopplysninger som skal benyttes ved en utsendelse fra Makes tekniske løsning.

Aktuelle personopplysninger vil normalt være navn, e-postadresse, mobil og eventuelt andre kontaktdata. Behandlingsansvarlig skal ikke registrere sensitive personopplysninger i Makes tekniske løsning.

Makes tekniske løsning vil tilføre personopplysninger om kontaktene. Dette vil knytte seg til kontaktenes IP-adresse og statistikk knyttet til responsen på de utsendelsene som behandlingsansvarlig iverksetter. Behandlingsansvarlig kan velge at den tekniske løsningen ikke skal tilføre slike opplysninger, eventuelt fastsette en sletterutine som gir kortere lagringstid enn det som er løsningens standardinnstilling.

Makes ansatte vil kunne komme til å se personopplysningene i forbindelse med support og systemsjekk, -retting og -oppdatering.

Utover de tilfellene som er nevnt ovenfor er Makes behandling av personopplysninger begrenset til at Make vil ha faktisk tilgang til personopplysningene fordi disse er registrert i Makes tekniske løsning. Make har imidlertid ingen rett til å foreta noen form for behandling av disse personopplysningene uten forutgående samtykke fra behandlingsansvarlig. Slik behandling kan f.eks. være omstrukturering og gjenoppretting av personopplysninger som følge av teknisk feil eller brukerfeil.

2. Bruk av underleverandører

Alle underleverandører som inngår i Makes databehandling skal ha forretningssted i Norge, og de tekniske løsningene som underleverandøren benytter skal fysisk befinne seg i Norge.

Når Make engasjerer en underleverandør, skal Make påse at underleverandøren signerer en kontrakt som bekrefter at underleverandøren forplikter seg til å følge de samme kravene for databehandlingen som følger av denne avtalen. Make er ansvarlig for all behandling av personopplysninger som utføres av en underleverandør som Make har engasjert.

Listen over underleverandørene følger som vedlegg 1 til denne avtalen. Dersom Make vurderer å engasjere en ny underleverandør, skal Make orientere behandlingsansvarlig om den nye underleverandøren senest 1 måned før underleverandøren får tilgang til personopplysningene.

Behandlingsansvarlig har alltid rett til å motsette seg at Make engasjerer ny underleverandør, men i tilfelle har Make en ubetinget rett til å si opp denne avtalen og den relevante oppdragsavtalen.

3. Overføring av personopplysninger til andre land

All databehandling skal foregå i Norge, og Make har ikke rett til å overføre personopplysninger til noen som ikke er underlagt norske rettsregler.

4. Makes plikter

4.1 Makes varslingsplikt ved feilaktige instruksjoner

Hvis Make mener at en instruksjon fra behandlingsansvarlig utgjør et brudd på personvernregelverket, skal Make umiddelbart varsle behandlingsansvarlig om dette. I slike tilfeller har Make rett til å vente med å iverksette tiltak i samsvar med instruksjonen til den er bekreftet eller endret av behandlingsansvarlig.

4.2 Tekniske og organisatoriske tiltak

Make skal iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som behandles i henhold til denne avtalen. Tiltakene er beskrevet i vedlegg 2.

Hvis Make blir oppmerksom på et brudd på sikkerhetstiltakene, skal Make varsle behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold, og senest innen utløpet av 1 arbeidsdag.

4.3 Henvendelser fra personer og myndigheter

På anmodning fra behandlingsansvarlig skal Make bistå med å håndtere henvendelser fra personer og myndigheter. For håndtering av slike henvendelser har Make rett til en kompensasjon på NOK 800,- pr. time. Denne retten til kompensasjon påløper først etter at behandlingsansvarlig har anmodet om bistand i det konkrete tilfelle, og retten til kompensasjon bortfaller dersom henvendelsen skyldes feil som kan tilbakeføres til Make.

Hvis personen eller myndigheten kontakter Make direkte, skal Make videresende henvendelsen til behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold, og senest innen utløpet av 1 arbeidsdag. Make skal også vedlegge informasjon om henvendelsens karakter. Make skal ikke ta seg av slike henvendelser uten å ha fått instrukser fra behandlingsansvarlig.

4.4 Ettersyn

Behandlingsansvarlig har rett til å kontrollere om Make behandler personopplysningene som beskrevet i denne avtalen, og Make skal sørge for at behandlingsansvarlig får tilgang til den informasjonen som trengs for å gjennomføre kontrollen. Make skal iverksette tiltak for å tillate og bidra ved inspeksjoner som utføres av behandlingsansvarlig eller tredjepart på vegne av behandlingsansvarlig. En slik tredjepart skal ikke være direkte konkurrent av Make, og skal være underlagt taushetsplikt.

Behandlingsansvarlig skal varsle Make om planlagt inspeksjon senest ti dager i forveien. For andre ettersyn skal Make ha 14 dager til å samle og overlevere relevant informasjon til behandlingsansvarlig.

Ved ettersyn og/eller inspeksjon dekker hver av partene egne utgifter, herunder utgifter til tredjeparter som den respektive part engasjerer. Dersom behandlingsansvarlig gjennomfører ettersyn og/eller inspeksjon oftere enn 1 gang pr. år, har Make rett til kompensasjon på NOK 800,- pr. time for bistand til ekstra ettersyn/inspeksjon. Make har ikke rett til kompensasjon for bistand til ekstra ettersyn/inspeksjon dersom denne kan tilbakeføres til feil hos Make.

5. Varighet og opphør

Denne avtalen er bindende mellom partene fra det tidspunktet behandlingsansvarlig starter å benytte Makes tekniske løsning, og løper så lenge Make behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Dersom behandlingsansvarlig sier opp eller hever denne avtalen, har Make en ubetinget rett til å si opp den relevante oppdragsavtalen.

Ved opphør av denne avtalen skal Make tilbakelevere alle personopplysningene til behandlingsansvarlig. Alternativt slette alle personopplysningene dersom behandlingsansvarlig gir skriftlig beskjed om dette.

6. Taushetsplikt

Make skal ikke utlevere til tredjepart, eller på andre måter offentliggjøre informasjon om personopplysningene, eller behandlingen, som omfattes av denne avtalen. Make skal også påse at taushetsplikten overholdes av personer som skal behandle, eller på andre måter får tilgang til, personopplysningene.

Taushetsplikten gjelder også etter at denne avtalen har opphørt.

7. Erstatningsansvar

Make er ansvarlig for erstatningskrav fra personer (GDPR Art. 82) og bøter fra myndigheter (GDPR Art. 83) som har sin årsak i feil som kan tilbakeføres til Make. For slike krav skal Make holde Kunden skadesløs. Ansvaret er begrenset til 4% av Makes årlige brutto omsetning.

8. Lovvalg og verneting

Denne databehandleravtalen reguleres av norsk rett og for eventuelle tvister er Oslo rett verneting.