Make sikrer universell utforming av alle nyhetsbrev

Slik jobber vi med universell utforming (UU) for personer som sliter med å lese på grunn av funksjonsnedsettelse.

Make

Universell utforming (UU)

Er et begrep innen samfunnsplanlegging, programmer og tjenester. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne, slik at spesialløsninger unngås.

WCAG 2.0 standarden

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av de 61 suksesskriteriene i standarden. Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Vi jobber med presentasjon av innhold etter fire hovedprinsipper:

 

Mulig å oppfatte – informasjon og brukergrensesnitt-elementer må presenteres på en måte alle kan se eller høre.

 • Alltid gi brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst, som for eksempel bruk av [alt] attributter.
 • Presentasjon av innhold skal kunne forstås uten CSS. Vi søker å bruke flere samtidige metoder for å formidle funksjonalitet.
 • I tilfeller der et innholdselement krever fokus skal det kun “blinkes” en gang. Popups skal også kun vises en gang per session.
 • Tekst skal kunne skaleres til 200 prosent uten tap av funksjonalitet.

Mulig å betjene – elementer og navigasjon i brukergrensesnittet må kunne brukes av alle.

 • Alltid marker titler med <h1> – <h6> tagger, slik at det er lett å navigere til hovedinnholdet.
 • Oppretthold minst et 5:1 kontrastforhold mellom farge på forgrunn og bakgrunn.
 • All funksjonalitet skal være tilgjengelig både via mus og tastatur.
 • Innholdet skal presenteres i en logisk rekkefølge.
 • Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold, og gi varsel om tidsavbrudd.
 • Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

Mulig å forstå – innhold og bruk av nettside skal kunne forstås.

 • Språket til innholdet på nettsiden er angitt i koden.
 • Hvis et skjemafelt er påkrevd, skal det brukes tekst til å opplyse om dette. I tillegg kan det eventuelt tas i bruk grafiske elementer.
 • Ved ugyldig inndata skal brukeren varsles på to måter; hvor feilen er (med farge) og hva som er feil (med tekst).
 • Forutsigbarhet i navigasjonen. Legg til rette for at brukerne lett skal kunne navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.
 • Det skal ikke forekomme bruk av bakgrunnsmusikk.
 • Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider skal utformet likt.

Robust – innhold skal være kompatibelt med IKT-​hjelpe­midler.

 • Innholdet skal kunne tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi. I praksis betyr dette at nettsiden validerer og at koden er riktig.
 • Bruk utvidet HTML-semantikk i tilfeller der det kan forbedre tilgjengeligheten, Accessible Rich Internet Applications (ARIA).
 • Egne brukergrensesnitt-komponenter skal ha navn og rolle definert i koden.

Oversikt over status for universell utforming (WCAG 2.1)

Vår implementering av WCAG gjelder for de delene av vår nettløsning som er tilgjengelig for allmenheten, herunder brukere av våre kunders tjenester. Dette inkluderer nyhetsbrev, nettversjon av nyhetsbrev og skjemasider. For deg betyr det et større nedslagsfelt, mulighet til å tilby en større grad av selvbetjening, og flere potensielle brukere.

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte
Prinsipp 2: Mulig å betjene
Prinsipp 3: Forståelig
Prinsipp 4: Robust
Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet?
1.1 Tekstalternativer Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.    
    1.1.1 Ikke-tekstlig innhold Ja
1.2 Tidsbaserte medier (lyd og video) Gi alternativer til tidsbaserte medier.    
    1.2.1 Bare lyd og video (forhåndsinnspilt) Ja
    1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt) Ja
1.3 Mulig å tilpasse Lag innhold som kan presenteres på forskjellige måter uten at informasjon eller struktur går tapt.    
    1.3.1 Informasjon og relasjoner Ja
    1.3.2 Meningsfylt rekkefølge Ja
    1.3.3 Sensoriske egenskaper Ja
    1.3.4 Visningsretning Ja
    1.3.5 Identifiser formål med inndata Ja
1.4 Mulig å skille fra hverandre Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.    
    1.4.1 Bruk av farge Ja
    1.4.2. Styring av lyd Vi har ikke denne typen innhold
    1.4.3 Kontrast (minimum) Ja
    1.4.4 Endring av tekststørrelse Ja
    1.4.5 Bilder av tekst Ja
    1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow) Ja
    1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold Ja
    1.4.12 Tekstavstand Ja
    1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus Ja
Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet?
2.1 Tilgjengelig med tastatur Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.    
    2.1.1 Tastatur Ja
    2.1.2 Ingen tastaturfelle Ja
    2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn Ja
2.2 Nok tid Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold.    
    2.2.1 Justerbar hastighet Ja
    2.2.2 Pause, stopp, skjul Ja
2.3 Anfall og andre fysiske reaksjoner Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å forårsake anfall.    
    2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt Ja
2.4 Navigerbar Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.    
    2.4.1 Hoppe over blokker Ja
    2.4.2 Sidetitler Ja
    2.4.3 Fokusrekkefølge Ja
    2.4.4 Formål med lenke (i kontekst) Ja
    2.4.5 Flere måter Ja
    2.4.6 Overskrifter og ledetekster Ja
    2.4.7 Synlig fokus Ja
2.5 Inndatametoder Gjør det enklere for brukerne å betjene funksjonalitet med andre inputmetoder enn bare tastatur.    
    2.5.1 Pekerbevegelse Ja
    2.5.2 Pekeravbrytelse Ja
    2.5.3 Ledetekst i navn Ja
    2.5.4 Bevegelsesaktivering Vi har ikke denne typen innhold
Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet?
3.1 Leselig Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.    
    3.1.1 Språk på siden Ja
    3.1.2 Språk på deler av innhold Ja
3.2 Forutsigbar Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.    
    3.2.1 Fokus Ja
    3.2.2 Inndata Ja
    3.2.3 Konsekvent navigering Ja
    3.2.4 Konsekvent identifikasjon Ja
3.3 Inndatahjelp Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.    
    3.3.1 Identifikasjon av feil Ja
    3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner Ja
    3.3.3 Forslag ved feil Ja
    3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil) Vi har ikke denne typen innhold
Retningslinje Beskrivelse av retningslinje Suksesskriterium Følges kravet?
4.1 Kompatibel Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.    
    4.1.1 Parsing (oppdeling) Ja
    4.1.2 Navn, rolle, verdi Ja
    4.1.3 Statusbeskjeder Ja

Lær mer og skap mer

God markedsføring bygger på kunnskap. Lær hvordan du bruker nyhetsbrev og våre andre digitale verktøy for å treffe målgruppene dine.

Prøv demo i 30 dager